GSM Reparatie Centrum - Afspraak maken
Afspraak
GSM Reparatie Centrum - Webshop
Webshop
GSM Reparatie Centrum Homepage
Home
GSM Reparatie Centrum service paginas
Service
GSM Reparatie Centrum - Winkels
Winkels
0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Verder winkelen

Algemene voorwaarden – Webshop

  1. GSM Reparatie Centrum geeft 3 maanden garantie op de bestelde onderdelen. Let op dat Val- / druk-/ monteurs fouten- / stootschade (strepen/vlekken in het LCD of scheuren in het glas) en vloeistofschade niet onder de garantie vallen. Tevens is GSM Reparatie Centrum niet aansprakelijk voor verder schade aan uw toestel tijdens de reparatie.
  2. Door je eigen toestel te herstellen van een schade vervalt de fabrieksgarantie, dit is tevens terug te vinden in de algemene voorwaarden van de verkopende/fabrikant.
  3. Wanneer bepaalde onderdelen, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op GSM Reparatie Centrum. Tevens is het gebruikelijk dat bij meerdere reparaties intern meer schade aanwezig is, kosten om dit te herstellen zullen aan de klant worden voor gesteld. Het bestelde artikel/product kan niet worden terug gezonden als het werkt.
  4. GSM Reparatie Centrum is niet verantwoordelijk voor laattijdige of zoekgeraakte verzendingen van toestellen of onderdelen ervan en zal niet worden vergoed ten aanzien van de klant als vorm van schade leed.
  5. GSM Reparatie Centrum is niet verantwoordelijk voor het verlies van eventuele content (contacten, foto’s, video’s, documenten, apps,…). De klant is verantwoordelijk om zelf een back-up te maken alvorens het toestel in herstelling wordt gebracht door de consument.
  6. GSM Reparatie Centrum heeft steeds het recht om zich in verbinding te stellen met de fabrikant ten einde beroep te doen op de wettelijke garantie indien nodig.
  7. GSM Reparatie Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de service zou gewijzigd of stopgezet moeten worden, wegens overmacht of om redenen buiten haar wil en zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze beslissing en dus ook zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding.
  8. GSM Reparatie Centrum behoudt zich het recht voor om toevoegingen aan of wijzigingen van de voorwaarden door te voeren en deze kenbaar te maken. Dit zal worden beschouwd als bijlage aan onderhavig reglement.
  9. kiest u voor billink achteraf betalen als betaalmethode dan geldt voor u het volgende:

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u verschaft in het kader
van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie
de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie,
klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf
betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u
naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder”

“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen
aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons
overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens
Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering
van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de
uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink
behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De
gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks
wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening
te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de
klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en
aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de
daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag
te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40
euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde
over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens
over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Komt u uit belgie en kiest voor achteraf betalen met Billink? Dan gelden voor u het volgende:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe
rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink
een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de
vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling,
wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van
20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het
bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze
overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden
forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven
kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de
uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Winkelwagen
0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Verder winkelen
Geen tijd? Stuur op!
Maak gebruik van de snelste post reparatie service van Nederland!
Meer informatie
Copyright by GSM Reparatie Centrum BV ©
×